art of Life & Health - Τεύχος 81 - page 10

Σημαντική τιμητική διάκριση έλαβε η
καθηγήτρια, κ. Ελένη Γιαμαρέλλου,
Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθύ-
ντρια της ΣΤ΄ Παθολογικής Κλινικής
ΥΓΕΙΑ, κατά τη διεξαγωγή του 19ου
Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας
Εσωτερικής Παθολογίας τον Δεκέμ-
βριο του 2014.
Η κ. Ελένη Γιαμαρέλλου τιμήθηκε
με το 19ο Ιπποκράτειο Βραβείο, το
οποίο απονέμεται σε διακεκριμένους
παθολόγους ή συναφών ειδικοτήτων
ιατρούς διεθνούς εμβέλειας. Το Ιππο-
κράτειο Βραβείο θεσμοθετήθηκε από
την Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Πα-
θολογίας τον Οκτώβριο του 1995, με
την ευκαιρία της διεξαγωγής του 13ου
Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Εσωτερι-
κής Παθολογίας στην Αθήνα. Μέχρι
σήμερα το Ιπποκράτειο Βραβείο έχει
απονεμηθεί 18 φορές σε παγκοσμίως
γνωστούς Ευρωπαίους και Αμερικα-
νούς ιατρούς.
Η κ. Γιαμαρέλλου έλαβε την ειδι-
κότητα της παθολογίας, όπως και το
διδακτορικό της από τη Θεραπευτική
Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών
και στη συνέχεια μετεκπαιδεύτηκε
στη λοιμωξιολογία στις ΗΠΑ (A.
Lincoln School of Medicine, Chicago,
Memorial Sloan-Kattering, New York,
Mayo Clinic, Rochester). Εξελέγη
καθηγήτρια Παθολογίας της Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών το
1997 και οργάνωσε τη νεοϊδρυθείσα
Δ΄ Παθολογική Κλινική του Πανε-
πιστημίου Αθηνών και το συναφές
Ερευνητικό Εργαστήριο Λοιμώξεων
κατ’ αρχάς στο Σισμανόγλειο Νοσοκο-
μείο (1997-2003) και στη συνέχεια
στο Π.Γ.Ν. «Αττικόν» (2003-2009).
Από το 1996 έως και σήμερα εκλέγε-
ται Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής
Εταιρείας Χημειοθεραπείας, ενώ από
το 2007 είναι Εθνική Αντιπρόσωπος
για τη Μικροβιακή Αντοχή στο ECDC
στη Στοκχόλμη. Στο ΥΓΕΙΑ εργάζεται
από το 2010.
Η κ. Γιαμαρέλλου είναι μέλος 25
ιατρικών Εταιρειών και 31 συντακτικών
επιτροπών διεθνών ιατρικών περιο-
δικών, Fellow of Infectious Diseases
Society of America και κριτής εργα-
σιών σε 29 διεθνή περιοδικά. Στο
ερευνητικό της έργο περιλαμβάνονται
1.397 εργασίες (1.154 δημοσιεύτηκαν
στο εξωτερικό) και 479 ερευνητικές
δημοσιεύσεις σε περιοδικά του εξωτε-
ρικού μετά από κρίση (h-factor 44) με
περισσότερες από 8.000 βιβλιογρα-
φικές αναφορές, όπως και συγγραφή
κεφαλαίων σε 52 βιβλία.
Με το
Ιπποκράτειο Βραβείο
τιμήθηκε η κ.
Ελένη Γιαμαρέλλου
Ν
έα μέθοδος για την αντιμετώπιση της λιθίασης νεφρού
σε παιδιά εφαρμόστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων ΜΗ-
ΤΕΡΑ. Η μέθοδος αυτή τιμήθηκε με το Α΄ Βραβείο στο 22ο
Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο που διοργανώθηκε στο
Ηράκλειο της Κρήτης. Η τεχνική συνδυάζει την ενδοσκοπική
με την ενδονεφρική χειρουργική (ECIRS) και ενδείκνυται για
την αφαίρεση λίθων από τον νεφρό σε ανήλικους ασθενείς.
Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε -υπό γενική αναισθησία- σε
8χρόνο ασθενή που έπασχε από σπάνια νόσο και επέτρεπε
τη δημιουργία λίθων στο ουροποιητικό του σύστημα. Σε αυτή
συμμετείχε ομάδα ιατρών και συγκεκριμένα ο Χειρουργός
Ουρολόγος Παίδων/ Εφήβων & Επιστημονικός Συνεργάτης
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, κ. Σωτήριος Μπόγρης, ο Ουρολόγος, ειδι-
κός σε ενδοσκοπικές τεχνικές, κ. Νικόλαος Μπαφαλούκας,
και η Αναισθησιολόγος, κ. Σοφία Μπούτση.
Όπως δήλωσε ο κ. Μπόγρης, «Με τη μέθοδο αυτή επιτυγ-
χάνεται η εύρεση της ακριβούς τοποθεσίας του λίθου και ο
γρήγορος κατακερματισμός του με τη χρήση ειδικού Laser.
Σημαντικό πλεονέκτημα είναι η επαναληψιμότητα της με-
θόδου αυτής, δεδομένου ότι οι μικροί ασθενείς υποτροπιά-
ζουν συχνά, σχηματίζουν δηλαδή συχνά νέους λίθους. Ο
ασθενής εξήλθε του νοσοκομείου έπειτα από τρία 24ωρα με
άριστη μετεγχειρητική πορεία. Όλη η διαδικασία έγινε χωρίς
να χρειαστεί μετάγγιση αίματος, ενώ ο ασθενής κινητοποιή-
θηκε τη δεύτερη μετεγχειρητική ημέρα. Αυτό καταδεικνύει τα
πλεονεκτήματα της τεχνικής αυτής, τον συνδυασμό δηλαδή
ενδοσκοπικής και διαδερμικής χειρουργικής, σε σχέση με
το ανοιχτό χειρουργείο».
Από την πλευρά του ο κ. Μπαφαλούκας, τόνισε: «Η κατάστα-
ση της υγείας του ασθενούς θα εξελισσόταν όσο παρέμενε
ο λίθος, εξαιτίας του μεγέθους του που συνεχώς αυξανόταν,
με αποτέλεσμα τον κίνδυνο δυσλειτουργίας του νεφρού του,
αλλά και τη διαταραχή της υγείας του από συνεχείς ουρο-
λοιμώξεις. Λόγω της μικρής του ηλικίας, αντιμετωπίστηκε
με μια μέθοδο ελάχιστα επεμβατική, αναίμακτη και με τη
μικρότερη δυνατή παραμονή στο νοσοκομείο».
Έκτοτε ακόμα δύο μικροί ασθενείς έχουν θεραπευθεί
επιτυχώς στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ με την παλίνδρομη εν-
δοσκοπική ενδονεφρική τεχνική για την αφαίρεση λίθων
από τον νεφρό.
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ:
νέα μέθοδος για την
αντιμετώπιση της
λιθίασης νεφρού
σε παιδιά
Η κ. Ελένη Γιαμαρέλλου παραλαμ-
βάνει το Ιπποκράτειο Βραβείο από
τον Καθηγητή Σωτήριο Α. Ράπτη,
Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας
Εσωτερικής Παθολογίας.
10
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...100
Powered by FlippingBook