art of Life & Health - Τεύχος 82 - page 8

Το χρηματικό έπαθλο (υποτροφία) των 10.000 ευρώ
στη μνήμη του εκλιπόντος ιατρού, γενικού χειρουργού
Παναγιώτη Σακελλαριάδη παρέλαβε σε ειδική τελετή που
πραγματοποιήθηκε στο ΥΓΕΙΑ, ο αριστούχος απόφοιτος της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Σπυρί-
δων - Παναγιώτης Μπασουράκος.
Η διαδικασία επιλογής του υπότροφου μεταξύ των υπο-
ψηφίων ολοκληρώθηκε επιτυχώς και, βάσει των όρων
και προϋποθέσεων της προκήρυξης που ανακοίνωσε το
ΥΓΕΙΑ, ο κ. Μπασουράκος αναδείχθηκε ως ο αριστούχος
υπότροφος του ΥΓΕΙΑ για το έτος 2014.
Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπρο-
σώπων του ΥΓΕΙΑ, διοικητικού και ιατρικού προσωπικού,
ο Διευθύνων Σύμβουλος του Νοσοκομείου, κ. Ανδρέας
Καρταπάνης, παρέδωσε το έπαθλο των 10.000 ευρώ στον
αριστούχο υπότροφο, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά τη
Διοίκηση του Νοσοκομείου για την ευγενική προσφορά και
εξέφρασε την επιθυμία αυτή η πρωτοβουλία του ΥΓΕΙΑ να
βρει κι άλλους μιμητές. Ο κ. Μπασουράκος βρίσκεται εν
αναμονή της έναρξης της ειδικότητάς του (γενική χειρουρ-
γική), συνεργάζεται με Ιατρικό Κέντρο Πανεπιστημίου των
ΗΠΑ ως Postdoctoral Research Fellow, ενώ στα σχέδιά
του -όπως δήλωσε- είναι η εκπόνηση διδακτορικής διατρι-
βής με θέμα που να άπτεται της χειρουργικής ειδικότητας.
Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΥΓΕΙΑ,
κ. Ανδρέας Καρταπάνης, τόνισε: «Υπέρτατος στόχος του
Νοσοκομείου μας ήταν και παραμένει η συμβολή μας
στην ποιοτική εκπαίδευση των νέων ιατρών. Η υποτροφία
αυτή τιμά τη μνήμη του εκλιπόντος Παναγιώτη Σακελλαρι-
άδη και αποδίδει έμπρακτα την αναγνώρισή μας στο έργο
που ο ίδιος προσέφερε με την πολυετή πορεία του. Στις
δύσκολες εποχές, άλλωστε, που βιώνουμε, οφείλουμε να
διατηρούμε υψηλό το επίπεδο τόσο των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών μας όσο και των νέων ιατρών, οι οποίοι αποτελούν
το μέλλον της χώρας μας».
ΥΓΕΙΑ:
Υποτροφία στη μνήμη
του
Παναγιώτη Σακελλαριάδη
Ο αριστούχος υπότροφος, κ. Σπυρίδων-Παναγιώτης Μπα-
σουράκος (στο κέντρο), πλαισιωμένος από το Διευθύ-
νοντα Σύμβουλο του ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέα Καρταπάνη, τους
γονείς του και τον ιατρό κ. Γεράσιμο Αλιβιζάτο (δεξιά),
εκ μέρους του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΥΓΕΙΑ.
Εξειδικευμένη θεραπεία για το
σύνολο των παθήσεων της μύτης,
παραρρινίων κόλπων και βάσης κρα-
νίου παρέχει το πρώτο στην Ελλάδα
ολοκληρωμένο Τμήμα Ενδοσκοπι-
κής Χειρουργικής Παραρρινίων και
Βάσης Κρανίου, που εγκαινίασε
το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ. Το Τμήμα
εντάχθηκε στην Κλινική Κεφαλής
και Τραχήλου του ΥΓΕΙΑ και επικε-
ντρώνεται στη διάγνωση και θεραπεία
-συντηρητική και χειρουργική- των
ρινολογικών παθήσεων όλων των
ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων της
γενικής ρινολογίας, της ενδοσκοπι-
κής χειρουργικής βάσης του κρανίου,
της ρινοπλαστικής και αλλεργικών
καταστάσεων, ενώ περιλαμβάνει και
την ενδοσκοπική ρινονευροχειρουρ-
γική, μια νέα χειρουργική προσέγ-
γιση για επιλεγμένους ασθενείς
(ενήλικες και παιδιά).
Το Τμήμα εγκαινιάστηκε με τη
διενέργεια των πρώτων ενδοσκο-
πικών επεμβάσεων για αφαίρεση
τριών αδενωμάτων υπόφυσης και
πλήρη ενδοσκοπική αφαίρεση δύο
νεανικών αγγειακών ρινοϊνωμάτων
(αιματηρών όγκων που εμφανίζονται
σε έφηβους). Οι επεμβάσεις ήταν
επιτυχείς και οι ασθενείς πήραν εξι-
τήριο μετά από λίγα 24ωρα.
Ο ΩΡΛ Χειρουργός, Υπεύθυνος
του Τμήματος Ενδοσκοπικής Χει-
ρουργικής Παραρρινίων και Βάσης
Κρανίου του ΥΓΕΙΑ και Αναπληρωτής
Διευθυντής της Κλινικής Κεφαλής
και Τραχήλου του Νοσοκομείου, Αν.
Καθηγητής Παν/μίου Άμστερνταμ, κ.
Χρίστος Γεωργάλας, δήλωσε σχετι-
κά: «Ενώ οι περισσότεροι όγκοι της
υπόφυσης παραδοσιακά αφαιρούνται
διαρρινικά με τη χρήση ενδοσκοπίου,
στην ενδοσκοπική ρινονευροχει-
ρουργική, αυτή η πρόσβαση χρησιμο-
ποιείται σε συνεργασία με νευροχει-
ρουργό και για άλλους όγκους της
βάσης του κρανίου και του εγκεφά-
λου. Οι επεμβάσεις γίνονται πλήρως
ενδοσκοπικά από την αρχή μέχρι το
τέλος, με αποτέλεσμα να αποφεύ-
γονται οι τομές και οι ασθενείς να
έχουν λιγότερες επιπλοκές, ενώ
παράλληλα μειώνονται στο ελάχιστο
οι μέρες νοσηλείας και ο χρόνος
αποθεραπείας. Η βελτιωμένη οπτική
του ενδοσκοπίου τελευταίας γενιάς
που διαθέτει το Τμήμα, βοηθά στην
πλήρη αφαίρεση των όγκων, με
ταυτόχρονη προστασία των φυσιολο-
γικών δομών, ενώ η απουσία ουλών
καθιστά πιο ελκυστική τη θεραπεία
αυτή για λόγους αισθητικής. Στην Ελ-
λάδα, με τη λειτουργία του Τμήματος
αυτού, φιλοδοξούμε να καταστούμε
παγκόσμιο κέντρο αναφοράς για επι-
λεγμένα περιστατικά φλεγμονωδών
και νεοπλαστικών νόσων παραρρινί-
ων και βάσης κρανίου».
ΥΓΕΙΑ: Νέο Τμήμα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής
Παραρρινίων και Βάσης Κρανίου
8
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...116
Powered by FlippingBook