art of Life & Health - Τεύχος 82 - page 10

Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Χει-
ρουργών Ενδοκρινών Αδένων (ΙΑΕS)
εξελέγη ο καθηγητής Χειρουργικής
του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευ-
θυντής της Α’ Χειρουργικής Κλινικής
ΥΓΕΙΑ, κ. Δημήτριος Λινός, θέση που
ανέλαβε στο Παγκόσμιο Συνέδριο
Χειρουργικής που πραγματοποιήθηκε
φέτος στην Μπανγκόκ, με τη συμμε-
τοχή πάνω από 2.500 χειρουργών
όλων των ειδικοτήτων παγκοσμίως.
H IAES αποτελεί το βασικό κορμό της
Διεθνούς Χειρουργικής Εταιρείας
(International Society of Surgery) με
την οποία κάθε 2 χρόνια συνδιοργα-
νώνουν το Παγκόσμιο Συνέδριο Χει-
ρουργικής. Η IAES παράλληλα διορ-
γανώνει εξειδικευμένα μεταπτυχιακά
Courses στην ενδοκρινική χειρουργι-
κή και παράλληλα συμμετέχει ενεργά
στην παραγωγή ενός από τα σημαντι-
κότερα περιοδικά της χειρουργικής,
του «World Journal of Surgery».
Τέλος, μέσω της IAES πολλοί νέοι
χειρουργοί από όλο τον κόσμο έχουν
την ευκαιρία να εκπαιδευθούν στη
χειρουργική των παθήσεων του θυ-
ρεοειδούς, των παραθυρεοειδών, του
παγκρέατος και των επινεφριδίων στα
καλύτερα ειδικά κέντρα του κόσμου.
Ο κ. Λινός δήλωσε μεταξύ άλλων ότι
στους στόχους του ως προέδρου της
IAES είναι να βοηθήσει στην προ-
σπάθεια, που εδώ και πολλά χρόνια
κάνουν πολλοί Έλληνες χειρουργοί,
τόσο στην προπτυχιακή όσο και τη
μεταπτυχιακή και τη συνεχιζόμενη
εκπαίδευση.
Σημαντική διάκριση για γιατρό
του ΥΓΕΙΑ
SingularLogic:
Τεχνολογική
διάκριση με…
ΥΓΕΙΑ
Με μια νέα διάκριση τιμήθηκε η SingularLogic, εταιρεία
του Ομίλου Marfin Investment Group, στο πλαίσιο του
διαγωνισμού Cyta Mobile Excellence Awards 2015, που
σκοπό είχε να αναδείξει λύσεις και υπηρεσίες που αξιο-
ποιούν τεχνολογίες Enterprise Mobility & Mobile Apps &
Services. Το διαγωνισμό διοργάνωσε για πρώτη χρονιά η
εταιρεία Boussias Communications σε συνεργασία με το
Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, Eltrun.
Η SingularLogic έλαβε Silver βραβείο στην κατηγορία
«Mobile εφαρμογές για Υγεία και Ευεξία», με την εφαρ-
μογή Electronic Health Record – Medinfo που ανέπτυ-
ξε σε συνεργασία με τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ. Η πλατφόρμα
MedInfo δημιουργεί ενιαίο προφίλ ασθενούς, μέσα από
τη δυνατότητα της σύνθεσης και της συγκέντρωσης των
πληροφοριών που βρίσκονται διάσπαρτες σε διαφορετικά
συστήματα του Νοσοκομείου. Έτσι το ιατρικό και το νοση-
λευτικό προσωπικό έχουν στη διάθεσή τους, χρησιμοποι-
ώντας mobile συσκευές, όλες τις απαραίτητες πληρο-
φορίες που είναι διαθέσιμες από οπουδήποτε, ώστε να
παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας. Το όλο
εγχείρημα απο-
τελεί καινοτόμο
δράση, γιατί για
πρώτη φορά
στην Ελλάδα σε
αντίστοιχη κλίμακα (Όμιλος Νοσοκομείων), παρέχεται
ενοποιημένη πληροφόρηση για όλα τα διαθέσιμα δεδο-
μένα ενός ασθενούς.
Το βραβείο παρέλαβαν κατά την τελετή απονομής, οι κ. Ι.
Τσόγκρης, Health & Insurance CU Head του Commercial
Division της SingularLogic, και Πέτρος Παπαχρήστου,
Chief Information Officer του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.
Ο κ. Π. Παπαχρήστου (αριστερά)
και ο κ. Ι. Τσόγκρης στην τελετή βράβευσης.
Τα κλινικά εργαστήρια του ΥΓΕΙΑ (Κεντρι-
κά Εργαστήρια, Παθολογοανατομικό Εργα-
στήριο και Κυτταρολογικό Εργαστήριο), με-
τά από αυστηρή και ενδελεχή αξιολόγηση
από 7 επιθεωρητές του Εθνικού Συστήμα-
τος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), έλαβαν διαπί-
στευση για την εκτέλεση κλινικών εξετά-
σεων κατά το πρότυπο ISO 15189: 2012.
Πολλά συγχαρητήρια στους διευθυντές
και το προσωπικό των κλινικών εργαστηρί-
ων για την επιτυχία αυτή, καθώς προέκυψε
μετά από ουσιαστική και εργώδη προσπά-
θεια αρκετών μηνών. Και ιδιαίτερα στον
Πρόεδρο και τα
μέλη της Επι-
τροπής Κλινικών
Εργαστηρίων,
τον Υπεύθυνο
του Συστήματος
Ποιότητας και
τους Τεχνικούς
Υπευθύνους
των επιμέρους
Τμημάτων για
το έργο τους
στην προετοι-
μασία των ερ-
γαστηρίων.
Διαπίστευση
των Κλινικών
Εργαστηρίων ΥΓΕΙΑ
Ο κ. Δημήτριος Λινός.
10
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...116
Powered by FlippingBook