Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο ΥΓΕΙΑ
ΜΗΤΕΡΑ
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
HYGEIA Hospital Tirana
Y-Logimed Α.Ε.
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
Beatific® | Super-effective Anti-aging Skincare for Face - Eyes - Body

Πιστοποιήσεις

H Ποιότητα στην υγεία είναι η παροχή σωστής φροντίδας στον σωστό ασθενή, από το σωστό άτομο, τη σωστή χρονική στιγμή. Η ασφάλεια των ασθενών αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ποιότητας. 

Έτσι, καθώς αποτελούμε τον ηγέτη στον κλάδο της υγείας στην Ελλάδα, ο πρωταρχικός στόχος μας είναι η υψηλής ποιότητας περίθαλψη και ασφάλεια για τους ασθενείς μας και τις οικογένειές τους.

Ως επικύρωση αυτής της αδιαμφισβήτητης στρατηγικής δέσμευσης, έχουμε επιλέξει να επιδιώκουμε, σε εθελοντική βάση, διεθνείς διαπιστεύσεις και πιστοποιήσεις, όπως των οργανισμών Joint Commission International (JCI), International Organization for Standardization (ISO), OHSAS Project Group, British Standards Institution (BSI), καθώς και εθνικά συστήματα διαπίστευσης, και ήδη έχουμε πραγματοποιήσει σημαντική επένδυση στον τομέα της πιστοποίησης και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Διαπίστευση υπηρεσιών υγείας είναι η διαδικασία κατά την οποία ένας ανεξάρτητος φορέας αξιολογεί τον οργανισμό, για να

διαπιστώσει με αντικειμενικό τρόπο, εάν πληροί συγκεκριμένες και μετρήσιμες απαιτήσεις για την ποιότητα της φροντίδας και την ασφάλεια των ασθενών.

To JCI είναι ένα διεθνές πρότυπο διαπίστευσης υπηρεσιών υγείας. Η προετοιμασία για τη διαπίστευση συνήθως διαρκεί τουλάχιστον 2 χρόνια. Είναι μια επίπονη διαδικασία που απαιτεί δέσμευση και αφοσίωση από όλους τους εργαζόμενους του οργανισμού, καθώς προετοιμάζουν και εφαρμόζουν διαδικασίες για να ανταποκριθούν στις αυστηρές απαιτήσεις του προτύπου.

Όταν ολοκληρωθεί η προετοιμασία, το JCI αποστέλλει στο νοσοκομείο ομάδα εμπειρογνωμόνων επιθεωρητών (ιατροί, νοσηλευτές και διοικητικοί) διεθνούς εμπειρίας, οι οποίοι αξιολογούν επιτόπου τις πάνω από 1.000 απαιτήσεις του προτύπου.
Αυτές καλύπτουν όλο το φάσμα των ασθενοκεντρικών λειτουργιών του Νοσοκομείου όπως η πρόσβαση, η εκτίμηση, η κλινική φροντίδα, η αναισθησιολογική και χειρουργική φροντίδα, η εκπαίδευση και τα δικαιώματα του ασθενούς, αλλά και όλες τις υποστηρικτικές λειτουργίες, όπως οι εργαστηριακές και απεικονιστικές υπηρεσίες, η πρόληψη και ο έλεγχος των λοιμώξεων, η διαχείριση των φαρμάκων, η διαχείριση και ασφάλεια των εγκαταστάσεων, η διαχείριση του Φακέλου Ασθενούς και της κλινικής πληροφορίας, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και οι πρακτικές διοίκησης του Νοσοκομείου.

Μέσω συνεντεύξεων με το προσωπικό, τους ασθενείς και τη διοίκηση, επιτόπιας επιθεώρησης των εγκαταστάσεων και ελέγχου των εγγράφων και των αρχείων, βαθμολογούν κάθε δραστηριότητα και καταλήγουν σε μια πλήρη αξιολόγηση του κατά πόσο αποτελεσματικό είναι το σύστημα ποιότητας και ασφάλειας του νοσοκομείου και κατά πόσο εφαρμόζεται στην καθημερινή πράξη.

Η διαπίστευση JCI ισχύει για μία τριετία, στο τέλος της οποίας όποιο νοσοκομείο επιθυμεί να τη διατηρήσει, χρειάζεται να επιθεωρηθεί εκ νέου.

Τα νοσοκομεία που επιτυγχάνουν και διατηρούν τη διαπίστευση κατά JCI διακρίνονται από τη Χρυσή Σφραγίδα Έγκρισης (Gold Seal of Approval©). 

Το ΥΓΕΙΑ, από το 2010 ανήκει στην επίλεκτη ομάδα των νοσοκομείων, που κατέχουν τη Χρυσή Σφραγίδα Έγκρισης, η οποία προσδίδει Ποιότητα, Σιγουριά, Εμπιστοσύνη και Αξιοπρέπεια ενώ παράλληλα δείχνει τη συνεχή μας συμμόρφωση προς το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο και τη δέσμευσή μας στην παροχή ασφαλούς και αποτελεσματικής φροντίδας προς τους ασθενείς.

O οργανισμός Joint Commission International (JCI) ιδρύθηκε το 1997 ως τμήμα του Joint Commission Resources, Inc. (JCR), μιας μη κερδοσκοπικής εταιρείας 100% θυγατρικής του The Joint Commission. Ο JCI υποστηρίζει οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας, φορείς δημόσιας υγείας, υπουργεία υγείας και άλλους οργανισμούς σε περισσότερες από 100 χώρες. Ο παλαιότερος, μεγαλύτερος και πλέον έγκριτος φορέας διαπίστευσης στο χώρο της υγείας στις ΗΠΑ, αξιολογεί πάνω από 20.000 οργανισμούς και τους εμπνέει να υπερέχουν στην παροχή ασφαλούς και αποτελεσματικής φροντίδας.

Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας.

Η πιστοποίηση του ΥΓΕΙΑ αφορά σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μας, κλινικές και διοικητικές, και αποδεικνύει την ικανότητά μας να παρέχουμε με συνέπεια υπηρεσίες υγείας που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των ασθενών μας και των οικείων τους, καθώς και τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Δηλώνει τη δέσμευσή μας για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη μείωση τυχόν αποκλίσεων από τα πρότυπα λειτουργίας μας και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, μέσω κατάλληλων δράσεων βελτίωσης ποιότητας και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητά τους μέσω δεικτών και μετρήσεων.

Το πρότυπο ISO 14001 εστιάζει στην αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του οργανισμού, με σκοπό την επιτυχή διαχείρισή τους και τη συνεχή βελτίωση της επίδοσής του στον τομέα αυτό.

Η πιστοποίηση του ΥΓΕΙΑ αφορά σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μας και αποδεικνύει τη δέσμευσή μας για την πρόληψη της ρύπανσης, την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων και τη διαχείριση των αποβλήτων, την περιβαλλοντική ευαισθησία και υπευθυνότητά μας, αλλά και τη συμμόρφωσή μας με τις νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν στον τομέα του περιβάλλοντος.

Το πρότυπο OHSAS 18001 εστιάζει στον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των επαγγελματικών κινδύνων και για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζόμενοι, επισκέπτες, προμηθευτές, ευρύτερο κοινωνικό σύνολο), καθώς και στην επίτευξη βελτιώσεων στις συνολικές επιδόσεις υγείας και ασφάλειας στην εργασία. 

Η πιστοποίηση του ΥΓΕΙΑ επιδεικνύει την αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση όλων των δυνητικών κινδύνων μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων μείωσης της επικινδυνότητας και ελαχιστοποίησης των κινδύνων του εργασιακού περιβάλλοντος, την προσπάθεια για μείωση των ατυχημάτων, την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της επίδοσής μας σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και τη συστηματική παρακολούθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Το ΥΓΕΙΑ εφαρμόζει ένα ενοποιημένο και ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βελτίωσης Ποιότητας & Ασφάλειας Ασθενών που καλύπτει τα 3 συστήματα διαχείρισης (ποιότητας, περιβάλλοντος και εργασιακής υγείας και ασφάλειας). Για το λόγο αυτό έχουμε επιτύχει την εγγραφή στο μητρώο του οργανισμού British Standards Institution (BSI), καθώς πληρούμε τις απαιτήσεις του PAS 99, της πρώτης, παγκοσμίως, τεχνικής προδιαγραφής απαιτήσεων Ενοποιημένων Διαχειριστικών Συστημάτων.

Με το πρότυπο ISO 15189 διαπιστεύεται η τεχνική επάρκεια ενός εργαστηρίου για τη διενέργεια συγκεκριμένων εξετάσεων.

Τη συγκεκριμένη διαπίστευση κατέχουν τα Κεντρικά Εργαστήρια, το Παθολογοανατομικό και το Κυτταρολογικό Εργαστήριο του ΥΓΕΙΑ. Η εφαρμογή του προτύπου αποδεικνύει την ορθή χρήση και τη βελτιστοποίηση της τεχνολογικής υποδομής, την ετοιμότητα των εργαστηρίων για υιοθέτηση νέων τεχνικών και μεθόδων, τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, την προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ηθική και η δεοντολογία των εργαζομένων και την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων.

Το πρότυπο ISO 22000 εστιάζει στη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων, αλλά και στη συγκρότηση ενός ασφαλούς και υγιεινού περιβάλλοντος στο χώρο που παρασκευάζονται. 

Η πιστοποίηση του υπεργολάβου μας OLYMPIC CATERING για τις εγκαταστάσεις του ΥΓΕΙΑ επιδεικνύει τη δέσμευση μας για την πλήρη συμμόρφωσή με τις απαιτήσεις του προτύπου και της νομοθεσίας.