HHG
HYGEIA Hospital
METROPOLITAN HOSPITAL
ΜΗΤΕΡΑ
METROPOLITAN GENERAL
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
Creta InterClinic – Ιδιωτική Κλινική | Διαγνωστικό Κέντρο
Apollonion
aretaeio
Healthspot
Homecare
PLATON DIAGNOSIS
IVF
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
CITYHOSPITAL
Digital Clinic
HEAL
Business Care
Y-Logimed Α.Ε.

Τι σημαίνει για εσάς η διαπίστευση JCI του ΥΓΕΙΑ

Ο Φάκελος του ασθενούς

Φάκελος Ασθενούς

Ο Φάκελος Ασθενούς αποτελεί το σημείο συλλογής όλων των πληροφοριών που καταγράφονται σε κάθε επαφή του ασθενούς με οποιονδήποτε επαγγελματία υγείας μέσα στο νοσοκομείο.Ο Φάκελος δημιουργείται για κάθε ασθενή για να υποστηρίξει την εκτίμηση και τη θεραπεία του, τη συνέχεια στη φροντίδα, την κλινική ανταλλαγή πληροφοριών, την ασφάλειά του και τη βελτίωση της ποιότητας, την εκπαίδευσή του και τις απαιτήσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία και την πολιτεία.

Για το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ η σωστή διαχείριση όλων των πληροφοριών για την κατάσταση και την πορεία της υγείας των ασθενών είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Τι περιλαμβάνει;  

Πέρα από τη λεπτομερή καταγραφή των προβλημάτων υγείας (νέων και παλαιών), των ευρημάτων από την κλινική εξέταση, των λαμβανομένων φαρμάκων, τυχόν αλλεργιών και της καθημερινής πορείας της υγείας του ασθενούς, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην καθημερινή αξιολόγηση και στην καταγραφή των νοσηλευτικών παραμέτρων (νοσηλευτικό ιστορικό), καθώς και στην αξιολόγηση σημαντικών δεδομένων, χρησιμοποιώντας διεθνώς αναγνωρισμένες κλίμακες (π.χ. κίνδυνος πτώσεων, εκτίμηση πόνου, κλίμακες έγκαιρης αναγνώρισης επειγουσών καταστάσεων κ.ά.).

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε σημαντικές παραμέτρους για την ασφάλεια των ασθενών (π.χ. αλλεργίες, χρήση φαρμάκων «υψηλού κινδύνου»), καθώς και σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (ηλικιωμένοι, καρκινοπαθείς, έγκυες κ.ά.).

Τα αποτελέσματα όλων των εργαστηριακών, παρακλινικών και απεικονιστικών εξετάσεων που έχουν διενεργηθεί στον ασθενή, συλλέγονται και ταξινομούνται στο φάκελο του ασθενούς. Παρέχεται με τον τρόπο αυτό η δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων και αποφεύγονται άσκοπες επαναλήψεις εξετάσεων.

Ειδικά συστήματα ειδοποίησης (alerts) ενεργοποιούνται σε περιπτώσεις «κρίσιμων αποτελεσμάτων», με στόχο την έγκαιρη παρέμβαση και αντιμετώπιση.

Οι θεραπευτικές οδηγίες καταγράφονται με σαφήνεια και ελέγχονται καθημερινά, ενώ η σωστή χορήγηση των φαρμάκων (η δόση και ο τρόπος χορήγησης) εξασφαλίζονται με τη χρήση πολλαπλών και διασταυρούμενων σημείων ελέγχου.

Με αυτόν τον τρόπο, ο νέος Φάκελος ασθενούς είναι το σημείο επαφής όλων των εμπλεκομένων στη φροντίδα και παροχή υγείας. Είναι το σημείο εκκίνησης, αλλά και διαδρομής κάθε πράξης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη ποιότητα σε κάθε υπηρεσία υγείας προς τον ασθενή.

Άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση στην πληροφορία

Στο ΥΓΕΙΑ γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι ο ασθενής που έχει ολοκληρώσει τη νοσηλεία του, να έχει κατανοήσει όσο το δυνατόν καλύτερα το πρόβλημά του και να είναι σε θέση να ακολουθήσει σωστά τις οδηγίες που του έχουν δοθεί.

Έτσι, οι ασθενείς που έχουν ανάγκη από ειδική εκπαίδευση στη χρήση συγκεκριμένων φαρμάκων, συσκευών και βοηθημάτων, αναγνωρίζονται έγκαιρα και η εκπαίδευσή τους ξεκινά από την πρώτη κιόλας ημέρα της νοσηλείας τους.

Όλες οι ενέργειες καταγράφονται στο Φάκελο και η ικανότητα του ασθενούς να ακολουθήσει τις οδηγίες τεκμηριώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε όσους ασθενείς απαιτείται, χορηγούνται ενημερωτικά έντυπα πληροφοριών.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι στην προσπάθεια της καλύτερης αξιοποίησης των διαθέσιμων πληροφοριών απ’ όλους τους κατάλληλα εξουσιοδοτημένους εμπλεκόμενους επαγγελματικές υγείας στη φροντίδα του ασθενούς, παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης εξ’ αποστάσεως ανά πάσα στιγμή (από pc, tablets και smartphones) στο σύνολο των πληροφοριών του Φακέλου του ασθενούς.

Ιδιωτικότητα και εμπιστευτικότητα

Οι πληροφορίες που καταχωρούνται στο Φάκελο Ασθενούς αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και ως εκ τούτου είναι απόρρητες.

Οι επαγγελματίες υγείας και οι λοιποί εμπλεκόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Φάκελο και να κάνουν χρήση των πληροφοριών που περιέχει, μόνο σε περίπτωση που αυτή η πράξη έχει άμεση σχέση με την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ή προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Δικαίωμα πρόσβασης στο Φάκελο (και χορήγησης αντιγράφου του καθ’όλη τη διάρκεια νοσηλείας του ασθενούς) έχουν εκτός από τον ασθενή, όποιος αποδεδειγμένα ασκεί τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία του ασθενή, ο δικαστικός του συμπαραστάτης και ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον ασθενή πρόσωπο.

Ο Φάκελος συνοδεύει τον ασθενή σε κάθε μεταφορά του σε Τμήματα που εκτελούνται εξετάσεις και επιστρέφει πάντα μαζί με τον Ασθενή.

Οι Φάκελοι Ασθενών φυλάσσονται φυσικά σε κατάλληλα διαμορφωμένους και ασφαλείς χώρους και ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΥΓΕΙΑ και προστατεύονται από απώλεια ή καταστροφή μέσω ελεγχόμενης πρόσβασης και ενισχυμένων μέτρων πυρασφάλειας.

Παραμένουμε πιστοί στο όραμα και τη δέσμευσή μας για παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας προς τους ασθενείς, συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών, διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος και ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τους ασθενείς, τους επισκέπτες και το προσωπικό μας.