HHG
HYGEIA Hospital
METROPOLITAN HOSPITAL
ΜΗΤΕΡΑ
METROPOLITAN GENERAL
ΛΗΤΩ Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο
Creta InterClinic – Ιδιωτική Κλινική | Διαγνωστικό Κέντρο
Apollonion
aretaeio
Healthspot
Homecare
PLATON DIAGNOSIS
IVF
AlfaLab | Kέντρο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής
CITYHOSPITAL
Digital Clinic
HEAL
Business Care
Y-Logimed Α.Ε.

Responsibility for Employees

Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, με κοινό όραμα υλοποιεί τους επιχειρηματικούς στόχους και μας φέρνει πάντα στην κορυφή των εξελίξεων. Η προσέγγισή μας είναι πάντα ανθρωποκεντρική όπως και τα συστήματα και οι διαδικασίες που εφαρμόζουμε. Η συνεχής μέριμνα για το προσωπικό μας, αλλά και τις οικογένειές τους, έχει δημιουργήσει ένα βραβευμένο εργασιακό περιβάλλον, σ’ έναν αντικειμενικά δύσκολο κλάδο δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού έχει αναλάβει την οριζόντια διαχείριση των εργασιακών σχέσεων.

Στρατηγική Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ θέτουμε στόχο να διατηρούμε υψηλά τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης στις εργασιακές πρακτικές μας και για τον λόγο αυτό η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού αφορά στους κάτωθι άξονες:

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ έχει δημιουργήσει περισσότερες από 3.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας στην Ελληνική Κοινωνία, σε ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από ασφάλεια, ισονομία, σταθερότητα και ανάπτυξη.

Η Στρατηγική Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, στηρίζει τους εταιρικούς μας στόχους και τους στόχους μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Απασχόληση

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ καλλιεργώντας μια κουλτούρα επιχειρηματικής αριστείας, επενδύει στην πρόσληψη και στη διατήρηση των εργαζομένων του.

Διατηρώντας την πεποίθηση του Υπεύθυνου Εργοδότη, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ προσελκύει και διατηρεί διαφορετικούς και ταλαντούχους ανθρώπους στο δυναμικό του, διασφαλίζοντας την αξιοκρατία, δημιουργώντας ένα ευχάριστο επαγγελματικό περιβάλλον.

Αξιολόγηση και δυνατότητες εξέλιξης

Για τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ, η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων αποτελεί μία εξαιρετικά σημαντική διαδικασία. Εφαρμόζεται ένα κοινό Σύστημα Διαχείρισης της Απόδοσης σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου, το οποίο αποτελεί τη βάση του ενιαίου προγράμματος ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και το οποίο ουσιαστικά αποτυπώνει τη βούληση του Ομίλου για δίκαιη, αντικειμενική και αξιοκρατική ανάπτυξη όλων των εργαζομένων.

Όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΥΓΕΙΑ συμμετέχουν στην ετήσια διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης και επαγγελματικής εξέλιξης. Τα στελέχη καλούνται να διενεργήσουν την τελική αξιολόγηση της απόδοσης των μελών της ομάδας τους για την προηγούμενη περίοδο αξιολόγησης και να θέσουν ατομικούς στόχους για τη νέα περίοδο, εντός προκαθορισμένων ημερομηνιών. Η ετήσια συνέντευξη αξιολόγησης είναι υποχρεωτική και διενεργείται με στόχο την ολοκλήρωση της αξιολόγησης για την προηγούμενη περίοδο και τη δημιουργία του πλάνου απόδοσης, αλλά και τη γνωστοποίηση των στόχων για τη νέα περίοδο αξιολόγησης.

Επιπλέον, η αξιολόγηση της απόδοσης αποτελεί μια διαρκή διαδικασία που διεξάγεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, μέσω συνεχούς και συστηματικής επανατροφοδότησης του εργαζομένου από τον Προϊστάμενό του, προκειμένου να επιτυγχάνεται η ανάπτυξη των γνώσεων, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του εργαζομένου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι ο εργαζόμενος ενημερώνεται για την πρόοδό του σε σχέση με την απόδοσή του και προβαίνει στις απαραίτητες βελτιωτικές ενέργειες, με στόχο την ανάπτυξη και εξέλιξή του.

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις νέων Προϊστάμενων και Διευθυντών, διενεργείται ειδικό σεμινάριο από εσωτερικούς εκπαιδευτές της εταιρείας για την εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας Διαχείρισης της Απόδοσης.

Όλες οι Εταιρείες του Ομίλου φροντίζουν ώστε το σύστημα αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού, να είναι αντικειμενικό, σαφές, αποδεκτό, απλό, να προσαρμόζεται σε ειδικές περιπτώσεις και να συνδέεται άμεσα με την διαχείριση απόδοσης των εργαζομένων, σκοπός της οποίας είναι η σύνδεση με την στρατηγική του Ομίλου.

Εκπαίδευση και ανάπτυξη

Βασική προτεραιότητα αποτελεί η συστηματική εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων. Οι συνεχείς ευκαιρίες εκπαίδευσης που ο Όμιλος προσφέρει στους εργαζομένους του, είναι ιδιαίτερα σημαντικές, τόσο για την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των στελεχών και υπαλλήλων του, όσο και για την επίτευξη επιχειρηματικής επιτυχίας.

Κάθε έτος καταρτίζεται εκπαιδευτικό πλάνο που προϋπολογίζεται και ακολουθείται στη διάρκεια της χρονιάς, προκειμένου να εκπληρωθούν όλες οι ανάγκες που έχουν θέσει οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, καθώς και οι ανάγκες που προκύπτουν από τις απαιτήσεις της εργασίας τους. Μέσω του εκπαιδευτικού αυτού πλάνου, οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας που εφαρμόζεται στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ.

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ υποστηρίζει ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις μεταξύ των οποίων είναι:

 • Διοργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες.
 • Επιδότηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
 • Εκμάθηση ξένων γλωσσών.
 • Δυνατότητα εκπαίδευσης σπουδαστών, κάνοντας κοντά μας την πρακτική τους άσκηση.
 • Χορηγία μεταπτυχιακών υποτροφιών σε απόφοιτους της Ιατρικής.

Συνθήκες Εργασίας, Ίσες ευκαιρίες και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ φροντίζει συνεχώς ώστε να προσφέρονται ιδανικές συνθήκες εργασίας στους ανθρώπους του, οι οποίοι εργάζονται με ζήλο και υψηλό αίσθημα ευθύνης ολόκληρο το εικοσιτετράωρο για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των ασθενών. Ο σεβασμός, η συναδελφικότητα και η ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων σε ένα αρμονικό περιβάλλον εργασίας, αποτελούν βασικά στοιχεία της εργασιακής κουλτούρας του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.

Συνθήκες Εργασίας

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ αναγνωρίζει τη κρισιμότητα της ανάπτυξης των κατάλληλων συνθηκών εργασίας για όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στις κλινικές του. Για τον λόγο αυτό, έχει αναπτύξει δομές και διαδικασίες που διασφαλίζουν τόσο την προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων του, όσο και συμβάλλουν στη συνεχή βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη των συνθηκών εργασίας. Ο Όμιλος ακολουθεί και συμμορφώνεται εθελοντικά με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών Global Compact, που αφορούν στα Ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνθήκες Εργασίας.

Ίσες ευκαιρίες

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ δεσμεύεται να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα άτομα ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, χρώματος, φυλής, εθνικής καταγωγής, κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου, θρησκείας ή πολιτικών πεποιθήσεων. Η ανέλιξη σε διοικητικές θέσεις εξαρτάται κυρίως από τις ανάγκες των εταιρειών και την ικανότητα των ατόμων στη διοίκηση ανθρώπων.

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ τα ανθρώπινα δικαιώματα συνιστούν θεμέλιο λίθο και διέπουν όλες τις πολιτικές, διαδικασίες και πρακτικές διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Με κατευθυντήρια γραμμή την αρχή των ίσων ευκαιριών, αντιμετωπίζουμε δίκαια το προσωπικό μας, ενώ παράλληλα αποδοκιμάζουμε οποιαδήποτε διάκριση (βάσει φυλής, θρησκείας, χρώματος, εθνικής προέλευσης, ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτικών τοποθετήσεων, φύλου ή οικογενειακής κατάστασης), άνιση συμπεριφορά και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ προασπίζοντας τις αρχές και τις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, απαγορεύει κάθε πρόσληψη και απασχόληση ατόμων που δεν έχουν συμπληρώσει τη νομίμως προβλεπόμενη ηλικία για εργασία, φροντίζοντας όλες οι συνεργαζόμενες εταιρείες μας να υιοθετούν ίδιες πολιτικές.

Το επίπεδο βασικού μισθού για άνδρες και γυναίκες στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ καθορίζεται με βάση την τοπική νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών για την ίδια εργασία. Τέλος, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ απασχολεί Άτομα με Αναπηρία (ΑΜΕΑ), όταν αυτό είναι εφικτό. Τα άτομα αυτά απασχολούνται σε θέσεις κατάλληλες ανάλογα με τις δυνατότητές τους.

Σχέσεις εργαζομένων διοίκησης

Η διατήρηση ανοικτής, τακτικής και αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ της Διοίκησης και των εργαζομένων, αποτελεί θεμελιώδη πτυχή στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.

Όλες οι κλινικές και οι εταιρείες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, αναγνωρίζουν ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τον βασικό πυλώνα για την επίτευξη του επιχειρηματικού σχεδιασμού του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζεται το δικαίωμα του συνδικαλισμού των εργαζομένων και το δικαίωμα για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Η Διοίκηση και η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις με το Σωματείο Εργαζομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το οποίο έχει σαν αποστολή τη διασφάλιση και την προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, με σκοπό να ενημερώσει για τα θέματα ενδιαφέροντoς του σωματείου, καθώς και να επικοινωνηθούν προβληματισμοί και προτάσεις των εργαζομένων.

Υποστηρίζουμε και ενθαρρύνουμε την επικοινωνία της Διοίκησης με τους εργαζόμενους, καθώς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της στρατηγικής του Ομίλου.

Στο εν λόγω πλαίσιο και για την προστασία των συμφερόντων όλων των εργαζομένων, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ ενημερώνει εγκαίρως όλους τους εργαζομένους για τις λειτουργικές αλλαγές που θα μπορούσαν να τους επηρεάσουν.

Επιπλέον, το ΥΓΕΙΑ και το ΜΗΤΕΡΑ έχουν θεσπίσει διαδικασία επίλυσης προβλημάτων προσωπικού με τη συμμετοχή εκπροσώπου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, εκπροσώπου του Σωματείου των εργαζομένων και της Διοίκησης. Σκοπός της είναι η επίλυση των προβλημάτων μεταξύ των εργαζομένων καθώς και των παραπόνων τους, με το δικαιότερο τρόπο, καθώς και η διασφάλιση των καλών σχέσεων μεταξύ όλων των υπαλλήλων.

Παροχές εργαζομένων

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ προσφέρει παροχές που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος αναγκών των εργαζομένων, στοχεύοντας στην καλύτερη ποιότητα ζωής τους, στη βελτίωση της εκπαίδευσής τους και στην ανάπτυξή τους επαγγελματικά και προσωπικά.

Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων

Η προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εκτέλεση της εργασίας τους. Οι εργαζόμενοι του Ομίλου είναι πλήρως ενημερωμένοι και εκπαιδεύονται έτσι ώστε να τηρούν τους όρους, κανόνες και προδιαγραφές ασφάλειας και καταβάλλουν κάθε δυνατή και εφικτή προσπάθεια για την εξασφάλιση ή και μείωση κάθε κινδύνου από επικίνδυνες ενέργειες. Η δέσμευση όλων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, αποτυπώνεται και στον οδηγό εργαζομένων που εφαρμόζεται στις κλινικές του Ομίλου.

Κουλτούρα Ασφάλειας

H Διοίκηση του ΥΓΕΙΑ δεσμεύεται για την ασφάλεια των ασθενών, των οικείων, του προσωπικού και των ιατρών. Βασική προτεραιότητα αποτελεί η προαγωγή ενός περιβάλλοντος ασφάλειας που ενθαρρύνει και υποστηρίζει την ελεύθερη και ανοικτή επικοινωνία και τη μη-τιμωρητική αναφορά οποιασδήποτε κατάστασης απειλεί την ασφάλεια των ασθενών και των εργαζομένων. Με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας των παρεχόμενων υπηρεσιών και του εργασιακού περιβάλλοντος, το ΥΓΕΙΑ έχει υιοθετήσει μια «κουλτούρα ασφάλειας» σε όλο το νοσοκομείο.

Τα συστατικά της Κουλτούρας Ασφάλειας

 • Η δέσμευση για ασφάλεια διατυπώνεται ξεκάθαρα από την ανώτατη Διοίκηση και μεταφράζεται σε κοινές αξίες, πιστεύω και κανόνες συμπεριφοράς σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα.
 • Ο οργανισμός παρέχει τους απαραίτητους πόρους, κίνητρα και επιβραβεύσεις, ώστε να γίνει αυτή η δέσμευση πραγματικότητα.
 • Η ασφάλεια αποτελεί την κύρια προτεραιότητα, ακόμα και εις βάρος της «παραγωγικότητας» ή της «αποτελεσματικότητας» και το προσωπικό ανταμείβεται όταν πράττει προς όφελος της ασφάλειας.
 • Η επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα είναι συχνή και ειλικρινής.
 • Οι επισφαλείς ενέργειες είναι σπάνιες ακόμα και όταν υπάρχει πίεση ή φόρτος εργασίας.
 • Υπάρχει διαφάνεια για τα σφάλματα και τα προβλήματα, και όταν αυτά συμβαίνουν γίνονται γνωστά.
 • Ο οργανισμός εκτιμά τη μάθηση. Η ανταπόκριση σε ένα πρόβλημα εστιάζεται στη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος και όχι στην απόδοση ευθυνών σε κάποιο άτομο.

Επιτροπές Ασφάλειας & Υγείας

Με σκοπό την εξασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, στην κλινική ΥΓΕΙΑ έχουν δημιουργηθεί ειδικές επιτροπές στις οποίες εκπροσωπούνται όλες οι κατηγορίες εργαζομένων, ενώ υπό την αιγίδα τους έχουν θέσει και όλα τα εξωτερικά συνεργεία (προσωπικό τραπεζοκόμων και κουζίνας, προσωπικό καθαριότητας) που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις του ΥΓΕΙΑ. Τα ατυχήματα του προσωπικού παρακολουθούνται στενά από τον αρμόδιο Διευθυντή Διεύθυνσης, τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, τον Ιατρό Εργασίας, την Επιτροπή Ελέγχου Λοιμώξεων, τον Τεχνικό Ασφαλείας και τη Διοίκηση. Η Επιτροπή Ελέγχου Λοιμώξεων έχει θεσπίσει διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης των πιο συχνών λοιμώξεων και ατυχημάτων που απαντώνται στον χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας.

Στο πλαίσιο το δράσεων για την προάσπιση της Υγείας και της Ασφάλειας, το ΥΓΕΙΑ έχει προχωρήσει στη σύσταση της Επιτροπής Ασφάλειας Εγκαταστάσεων και Υγείας & Ασφάλειας Εργαζομένων. Σκοπός της επιτροπής είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η παρακολούθηση των Προγραμμάτων που αφορούν στη Διαχείριση και Ασφάλεια Εγκαταστάσεων του ΥΓΕΙΑ, σχετικά με τους ακόλουθους τομείς: